สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด

  แบบสำรวจ  
การออมทรัพย์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ผลตอบแทนสูง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วย
ปานกลาง
ไม่แสดงความคิดเห็น
ไม่เห็นด้วย

  สมาชิกขณะนี้  
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 192
สมาชิกล่าสุด: นายสราวุธ ไชยนิล

  ข้อความสั้น  
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 0db9e
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

admin
21. ตุลาคม 2016 17:39:35
ดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเหลือ 6.50 ตั้งแต่เดือน ต.ค.59 แล้วครับ

สมาชิก
20. ตุลาคม 2016 21:18:09
ดอกเบี้ยเมื่อใหร่จะลดครับ
ดูสหกรอื่นบ้าง ไม่ดูแลสมาชิกเลย


admin
14. ตุลาคม 2016 09:03:27
ยอดหักเอาลงแล้วนะครับ

การเงิน
10. ตุลาคม 2016 08:06:46
ขอยอดหักเดือนตุลาคม 59 ด้วยค่ะ

สมาชิกครับ
30. กันยายน 2016 10:00:38
สหกรณ์นี้ถามได้อย่างเดียว
ครับ ตอนเสนอนโยบายลืมว่ามีการต
อบกระทู้ของสมาชิก 5555


สมาชิก ที่เงิน
26. กันยายน 2016 14:42:25
นั่งกินเงินเดือน เงินดอก ของสมาชิก ช่วยแก้ปัญหากันบ้างเหอะ

สมาชิกคร้าบ
14. กันยายน 2016 22:49:45
กรมการชุดไหนก็เหมือนกันไม
่ค่อยมีแนวทางช่วยเหลืิอสม
าชิกคิดช้าดอกเบี้ยนอกระบบ
มันไม่รอนะคร้าบ


สมาชิก
13. กันยายน 2016 14:33:09
สหกรณ์ทำงานช้ามากๆๆ

สมาชิก
12. กันยายน 2016 19:57:04
เมื่อไรจะลงยอดหักเดือน ก.ย.59 lydmu

สมาชิก
29. สิงหาคม 2016 20:12:50
สมาชิกที่ติดภาระใช้ทั้ง2ส
มาคมค้ำประกันกู้ไม่ได้...
น่าจะเปิดโอกาสให้กู้ได้สั
ก1สมาคมก็ยังดีนะ...เห็นใจ
สมาชิกบางกลุ่มด้วย...


ข้อความทั้งหมด

         

           ความเป็นมาของการจัดตั้ง         ลำดับขั้นตอนในการจัดตั้ง 
          การดำเนินกิจการของสหกรณ์     ความภาคภูมิใจของสหกรณ์ 

 
    
  ความเป็นมาของการจัดตั้ง 

        จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดใหญ่ มีข้าราชการครูจำนวนมาก จากการสำรวจข้อมูลปีพ.ศ.2534 พบว่ามีข้าราชการครูสังกัดกรมสามัญศึกษาจำนวน 4,000 คนเศษ ครึ่งหนึ่งของข้าราชการครูเหล่านี้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด และอีกเกือบ 2,000 คนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ดังกล่าว คณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมาขณะนั้น และผู้บริหารโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนหนึ่งซึ่งเข้าในในหลักการและมองเห็นประโยชน์ที่เพื่อนครูจะได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ประกอบกับช่วงนั้นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษามีหน่วยเลิกเป็นของตนเอง คือหน่วยเบิก โรงเรียนบัวใหญ่และหน่ายเบิกโรงเรียนสคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ทำให้มีความสะดวกและความคล่องตัวในการให้บริการด้านการเงินมากขึ้น จึงเกิดความคิดที่จะจั้ดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สำหรับข้าราชการครูกรมสามัญศึกษากลุ่มที่ยังไม่เป็นสมาชิกหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ขึ้นโดยเฉพาะ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2534 และที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนกรมสามัญศึกษาขึ้น และเสนอรายชื่อบุคคลจำนวน 9 ราย ให้สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ขณะนั้นซึ่งมี นายชวลิต ตัณฑเศรณีวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ตามคำสั่งคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมาที่ 60/2534 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 25 ธันวาคม 2534 บุคคลทั้ง 9 ราย ประกอบด้วย

1. นายประวัติ นวลศรี ประธานกรรมการ/  ผอ.ร.ร.โคราชพิทยาคม
2. นายวิศิษฏ์ หิรัณยโกวิท รองประธานกรรมการ/  ผอ.ร.ร.สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
3. นายจันทร์ ธีรวุฒิวรเวทย์ กรรมการ/  ผอ.ร.ร.โนนสูงศรีธานี
4. นายสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ กรรมการ/  ผอ.ร.ร.ชุมพวงศึกษา
5. นายสุนทร ปลิวสูงเนิน กรรมการ/  ผอ.ร.ร.คลองไผ่วิทยา
6. นายสมาน จงอ้อมกลาง กรรมการ/  อจญ.ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา
7. นายพิชิต จันทร์ชมภู กรรมการ/  อจญ.ร.ร.บึงพะไล
8. นายไมตรี โนนสูงเนิน กรรมการและเลขานุการ /  อจญ.ร.ร.จรเข้หินสังฆกิจวิทยา
9. นายลัดทา ชนะภัย กรรกมารและผู้ช่วยเลขานุการ/  อจญ.ร.ร.บัวลาย

       คณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้มีหน้าที่ในการศึกษาข้อมูล ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ กำหนดรูปแบบและวิธีการในการจัดตั้ง ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ที่จะทำให้การจัดตั้งประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว และกำหนดให้สรุปผลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535


 
  ลำดับขั้นตอนในการจัดตั้ง 

     วันที่ 3 มกราคม 2535 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งครั้งแรก ณ โรงเรียนโคราชพิทยาคม เพื่อกำหนดขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินการ

     วันที่ 26-30 มกราคม 2535 คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งฯ ศึกษาดูงานการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย, อุดรธานีและนครพนม

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2535 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง เพื่อสรุปผลการศึกษาดูงาน กำหนดรูปแบบในการจัดตั้งและมาตรการต่าง ๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนต่อไปโดยจัดประชุมที่โรงเรียนโคราชพิทยาคม ที่ประชุมได้มีมติให้เลือกใช้วิธีจัดตั้งสหกรณ์โดยการก่อตั้งขึ้นมาใหม่ตามระเบียบและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ (คุณสุมล ผกากาฬ) ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับการก่อตั้งของสหกรณ์ที่ได้ไปศึกษาดูงานมาทั้งสามจังหวัด เพราะเป็นวิธีที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่มีอยูเดิมเลย

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2535 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนกรมสามัญศึกษษจังหวัดนครราชสีมาเพื่อขอความเห็นชอบในรูปแบบการจัดตั้ง พิจารณาร่างข้อบังคับ ส่งหนังสือชี้ชวนและใบสมัครให้ข้าราชการครูกรมสามัญศึกษาเข้าเป็นสมาชิกแรกเริ่ม

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 โรงเรียนต่าง ๆ จัดส่งรายชื่อและใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกและเริ่มมาให้คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งฯ

     วันที่ 20 มีนาคม 2535 จัดประชุมใหญ่ผู้ซึ่งจะเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ (สมาชิกแรกเริ่ม) ณ โรงเรียนโคราชพิทยาคม เพื่อพิจารณาเรื่องตกลงให้ขอจดทะเบียนสหกรณ์ เรื่องกำหนดชื่อและที่ตั้งของสำนักงานสหกรณ์ เรื่องพิจารณากำหนดข้อบังคับและเรื่องการเลือกตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

      วันที่ 8 เมษาบน 2548 ทำเรื่องขออนุมัติเป็นหลักการต่อผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับมอบอำจาจจากอธิบดีกรมสามัญศึกษา ในเรื่องที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการดำเนินการของสหกรณ์ 5 เรื่อง ต่อไปนี้

      1. ให้เจ้าหน้าที่การเงินของสำนักผู้เบิกทั้ง 3 หน่วยเบิก หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายที่สมาชิกจะต้องส่งเป็นเงินค่าหุ้นและเงินงวดชำระหนี้ส่งสหกรณ์ในวันสิ้นเดือน

      2. ขอใช้สถานที่บางส่วนของโรงเรียนโคราชพิทยาคมเป็นสำนักงานชั่วคราวของสหกรณ์

      3. ขออนุญาตให้ข้าราชการครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของสหกรณ์ในระยะเริ่มแรกของการดำเนินกิจการ

      4. ขออนุญาตให้ข้าราชการครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ดำรงตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์

      5. ขออนุญาตให้ข้าราชการครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เข้าประชุมได้ตามข้อบังคับของสหกรณ์โดยถือเป็นการไปราชการ

       นายชวลิต ตัณฑเศรณีวัฒน์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ขณะนั้นผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้พิจารณาอนุมัติเป็นหลักการทั้ง 5 ข้อ และแจ้งให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ทราบตามหนังสือสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม(สศจ.)0027/1766 ลงวันที่ 10 เมษายน 2535

       วันที่ 10 เมษายน 2535 จัดส่งเรื่องการขออนุญาตจัดตั้งสหกรณ์และอกสารประกอบไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

 วันที่ 7 ธันวาคม 2535 ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนการจัดตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์

      วันที่ 26 ธันวาคม 2535 จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกตามข้อบังคับ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดแรกปรากฎดังนี้

  1. นายชวลิต ตัณฑเศรณีวัฒน์ ประธานกรรมการ
  2. นายวิศิษฎ์ หิรัณยโกวิท รองประธานกรรมการคนที่ 1
  3. นางสมพงษ์ ศิริวัฒน์ รองประธานกรรมการคนที่ 2
  4. นายจันทร์ ธีรวุฒิวรเวทย์ กรรมการ
  5. นายวิจิตร คุรุกิจกำจร กรรมการ
  6. นายชาญ ดำริห์ กรรมการ
  7. นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย กรรมการ
  8. นายสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ กรรมการ
  9. นายจารุ โรจนรังสิมันตุ์ กรรมการ
  10.นายมงคล เดชวรรณ กรรมการ
  11.นายนุกูล ดวงสูงเนิน กรรมการ
  12.นายสุนทร ปลิวสูงเนิน กรรมการ
  13.นายสมาน จงอ้อมกลาง กรรมการ
  14.นายลัดทา ชนะภัย กรรมการ
  15.นายพิชติ จันทร์ชมภู กรรมการ
  16.นายมโน ศรีวัฒนพงศ์ กรรมการ
  17.นางอรรถพร วิริยะโกศล กรรมการและเหรัญญิก
  18.นายไมตรี โนนสูงเนิน กรรมการและเลขานุการ

    ส่วนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในระยะแรกของการดำเนินกิจการนั้นมีเพียง 5 คน ดังต่อไปนี้

  1. นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย กรรมการดำเนินการทำหน้าที่ผู้จัดการ
  2. นายสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ กรรมการดำเนินการทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการ
  3. นางพูนทรัพย์ เจริญสุข ข้าราชการครู ร.ร.โคราชพิทยาคมทำหน้าที่ทะเบียนและธุรการ
  4. นางสุวรรณา อนันตนมณี ข้าราชการครู ร.ร.โคราชพิทยาคมทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน
  5. น.ส.ละออง เผยวงศ์ชื่น (น.ส.จันทร์นภา เผยวงศ์ชื่น ผู้จัดการคนปัจจุบัน) ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่บัญชี 


  การดำเนินกิจการของสหกรณ์  

    สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 18 ปีเศษ มีคณะกรรมการดำเนินการทำการบริหารสหกรณ์ฯ มาแล้ว จำนวน 18 ชุด มีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ จำนวน 3 คน คือ นายชวลิต ตัณฑเศรณีวัฒน์ , นายประวัติ นวลศรี นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ และ นายไมตรี โนนสูงเนิน (ประธานกรรมการคนปัจจุบัน)

          การดำเนินกิจการในระยะเริ่มต้นมีปัญหามากพอควร เพราะสหกรณ์ยังมีสมาชิกจำนวนน้อย มีทุนเรือนหุ้นและทุนดำเนินการไม่มากนัก แต่มีสมาชิกที่มีความต้องการจะใช้บริการเงินกู้ของสหกรณ์เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามเป็นความโชคดีของสหกรณ์ที่มีสมาชิกซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนและอยากให้สหกรณ์มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในเวลาอันรวดเร็ว สมาชิกท่านนั้นก็คือ นายประสิทธิ์ ธรรมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาเย็นวิทยาในขณะนั้น ท่านได้นำคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ฯ ไปทำความรู้จัดกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด ซึ่งเพื่อนสนิทของท่านเป็นกรรมการดำเนินการอยู่ในขณะนั้น และขอความอนุเคราะห์เงินกู้เพื่อนำมาให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก จำนวน 10 ล้านบาท จากเงินกู้จำนวนนี้ทำให้สหกรณ์สามารถให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกตามความต้องการได้ และส่งผลให้มีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อผ่านจุดดังกล่าวมาได้สหกรณ์ก็ได้ดำเนินกิจการด้วยความราบรื่น มีความเจริญก้าวหน้าและเกิดความมั่นคงขึ้นเป็นลำดับเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของมวลสมาชิก ความทุ่มเทและสียสละของคณะกรรกมารดำเนนิการ และความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคน

          ขณะนี้สหกรณ์ก้าวเข้าสู่ปีที่ 23 มีคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 23 ซึ่งมี นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ เป็นประธานกรรมการ นายเอื้อ ทรวงโพธิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ เป็นผู้บริหารกิจการของสหกรณ์ ปัจจุบัน 2,100 คน (ข้อมูล ณ 1 มีนาคม 2558) มีทุนเรือนหุ้น 750 ล้านบาทเศษ และได้มีสำนักงานเป็นของสหกรณ์ฯ เองแล้ว


  ความภาคภูมิใจของสหกรณ์ 

      ตลอดระยะเวลา 23 ปีของการดำเนินกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด มีสิ่งที่ภาคภูมิใจหลายประการ แต่สิ่งที่สหกรณ์มีความภาคภูมิใจมากที่สุดคือสามสิ่งต่อไปนี้

      1. การมีสมาชิกที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะช่วยสร้างบ้านหลังใหม่หลังนี้อย่างจริงใจ และมีความรับผิดขอบต่อสหกรณ์อย่างแท้จริง

       2. การมีคณะกรรมการดำเนินการที่ทุ่มเท อุทิศเวลาและสียสละต่องานของสหกรณ์ฯ และการมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

       3. การที่สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคงในระยะเวลาอันรวดเร็วสามารถยืนอยู่ในแถวหน้าของสหกรณ์ขนาดใหญ่ได้ในขณะนี้ 
 

  เข้าระบบ  
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

  ปฏิทินกิจกรรม  
ตุลาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

  ลิงค์ต่างๆ  
สหกรณ์สามัญ โคราช
ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก

  นาฬิกา  


สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
     4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
          Tel 044-211233  Fax 044-211182

1150453 ผู้เข้าเยี่ยมชม